POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.znurtem.pl

 1. Informacje o administratorze danych osobowych użytkowników serwisu www.znurtem.pl

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.znurtem.pl (zwanego dalej „Serwisem”), tj. podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania ich danych osobowych jest Piotr Bigiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Z NURTEM Piotr Bigiel, ul. Księska 2/1, 52 – 020 Wrocław, NIP: 8982096252, REGON: 021189372, adres e-mail: kontakt@znurtem.dfirma.pl, numer telefonu: 609045251 (zwany dalej „Administratorem”). Za Użytkownika uważana jest każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 1. Środki bezpieczeństwa stosowane przez Administratora

Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności zawiera postanowienia będące przejawem realizacji przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO.

Administrator zapewnia przy tym, iż wdrożył odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników i ich zakres
 1. Formularz rezerwacji

Dane osobowe Użytkowników umieszczone w formularzu rezerwacji dostępnym na podstronie http://znurtem.dfirma.pl/kontakt przetwarzane są przez Administratora w celu dokonania rezerwacji sprzętu przeznaczonego do spływów kajakowych wraz z wyposażeniem oraz do kontaktu z Użytkownikiem składającym rezerwację. Dane te obejmują: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz numer telefonu, tj. dane niezbędne w celu identyfikacji Użytkownika i zrealizowania rezerwacji. W przypadku Użytkowników, którzy poprosili o otrzymanie faktury VAT, Administrator dodatkowo przetwarza ich numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane konieczne do wystawienia faktury VAT, tj. firmę pod jaką prowadzona jest działalność oraz adres miejsca jej prowadzenia.

 • Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu telefonicznego Użytkownika niezwiązanego z dokonywaniem rezerwacji, dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Administratora obejmują jedynie jego numer telefonu i przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi kontaktu telefonicznego. W przypadku dokonywania rezerwacji przez Użytkownika drogą telefoniczną, Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do dokonania rezerwacji, które obejmują: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail.

 • Płatność za rezerwację

W przypadku dokonywania przez Użytkownika płatności za rezerwację, Administrator dodatkowo przetwarza jego dane osobowe obejmujące numer rachunku bankowego oraz dane osobowe widniejące w potwierdzeniu przelewu (imię i nazwisko właściciela rachunku, adres zamieszkania właściciela rachunku). Dane te przetwarzane są w celu weryfikacji dokonania przez Użytkownika płatności za rezerwację.

 • Publikowanie fotografii ze spływów kajakowych w Serwisie

W przypadku publikowania przez Administratora fotografii ze spływów kajakowych na stronie Serwisu, w szczególności w zakładce „Galeria” przetwarzany może być wizerunek uczestników spływów kajakowych.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora

Wszystkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji wypożyczenia sprzętu przeznaczonego do spływów kajakowych wraz z wyposażeniem oraz do wykonania przez Administratora umowy o wykonanie usługi dostarczenia zarezerwowanego sprzętu użytkownikowi oraz jego odbioru po zakończeniu spływu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest wobec tego art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W przypadku przetwarzania wizerunku uczestników spływów kajakowych poprzez ich publikację na stronie Serwisu, w szczególności w zakładce „Galeria”, podstawą prawną przetwarzania danych uczestników jest wyrażona przez nich zgoda na publikację ich wizerunku, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Nie dotyczy to przypadków, gdy wizerunek uczestnika stanowi jedynie szczegół większej całości utrwalonej na fotografii, gdyż wówczas zgoda uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie jest wymagana.

W uzasadnionych przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym lub pozasądowym, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest także uzasadniony interes prawny Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Możliwość przekazywania danych Użytkowników innym podmiotom

Dane osobowe Użytkownika co do zasady nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim. Jedynie w przypadku Użytkowników, którzy poprosili o wystawienie faktury VAT, jak również w przypadku których zachodzi konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, dane osobowe tych Użytkowników mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe i prawne.

Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane przez Administratora państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.

 • Okres przechowywania danych Użytkowników

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkowników nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania usługi dostarczenia i odbioru sprzętu przeznaczonego do spływu kajakowego wraz z wyposażeniem zgodnie z rezerwacją dokonaną przez Użytkownika.

Jednakże w przypadku wystawienia użytkownikowi dokumentu księgowego (np. faktury VAT), dane osobowe Użytkownika wskazane w fakturze VAT przechowywane będą przez okres wymagany dla przechowywania dokumentów podatkowych wynoszący co do zasady 5 lat od daty płatności podatku, przy czym koniec tego terminu przypada na ostatni dzień ostatniego roku kalendarzowego.

W przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przeciwko Użytkownikowi, Administrator może przechowywać dane do końca okresu przedawnienia roszczeń, wynoszącego co do zasady 3 lata od daty powstania roszczenia, przy czym koniec tego terminu przypada na ostatni dzień ostatniego roku kalendarzowego lub do prawomocnego zakończenia dochodzenia lub obrony tego roszczenia.

W przypadku wizerunku uczestnika spływu kajakowego utrwalonego na fotografiach zamieszczonych w Serwisie, których publikacja wymagała zgody uczestnika, wizerunek ten może być przetwarzany do czasu cofnięcia zgody na jego opublikowanie w Serwisie, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia opublikowania wizerunku w Serwisie.

 • Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

Użytkownicy mają prawo otrzymania od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są ich dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, mają prawo do:

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Użytkownicy mają prawo sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownicy mogą tego dokonać poprzez złożenie wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Użytkownicy mają prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących ich danych osobowych.

Użytkownicy mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu, Administrator może nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Użytkownicy mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych w następujących przypadkach:

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeżeli jego podstawą jest uzasadniony interes prawny Administratora. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny, a Administrator nie będzie posiadał innej uzasadnionej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń, Administrator usunie dane osobowe Użytkownika wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się na jej podstawie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

W przypadku uznania przez Użytkownika, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Użytkownikowi na mocy RODO zostały naruszone, Użytkownika ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podstawa prawna: art. 77 RODO

Jeżeli w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień Użytkownik wystąpi do Administratora z żądaniem, spełnienie lub odmowa spełnienia żądania nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Użytkownik nie będzie w stanie spełnić żądania Użytkownika w ciągu miesiąca, zostanie ono spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o konieczności przedłużenia tego terminu.

Nadto, Użytkownicy mają prawo zgłaszania Administratorowi skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Użytkownikom uprawnień.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest każdorazowo dobrowolne, acz niezbędne do dokonania rezerwacji przez Użytkownika i wykonania usługi dostarczenia wypożyczonego sprzętu Użytkownikowi przez Administratora.

Administrator informuje również, że dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 • Dane pobierane automatycznie po wejściu na stronę Serwisu (pliki cookies)

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
  1. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  1. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  1. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
  1. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Administrator informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies” bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  1. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
   Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.

Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.


Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 • Zmiany Polityki prywatności

W razie konieczności uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności lub konieczności zapewnienia jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa bądź warunkami technologicznymi funkcjonowania Serwisu, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. O wszystkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy będą informowani na stronie internetowej Serwisu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

 1. Kontakt z Administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@znurtem.dfirma.pl lub telefonicznie na numer 609045251.